Yleiset toimitusehdot

A Yleistä

1 Tietoa Semantixista

Näissä yleisissä sopimusehdoissa “Semantix” tarkoittaa Semantix International Group AB:tä ja/tai muuta Semantix-konsernin yritystä, jonka kanssa Asiakas tekee toimeksiantosopimuksen.

2 Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin käännöstoimeksiantoihin ja/tai niihin liittyviin palveluihin, jotka Semantix ja Asiakas ovat hyväksyneet, elleivät osapuolet ole erikseen kirjallisesti sopineet toisin tai laissa toisin määrätä.

B Toimeksianto

1 Toimeksiannon hyväksyminen

Toimeksiantosopimus syntyy, kun Asiakas hyväksyy Semantixin toimeksiannolle antaman hinta-arvion, tai kun osapuolet asiasta erikseen sopivat. Siltä osin kuin toimeksianto aloitetaan tai toteutetaan ilman kirjallista sopimusta tai tilauksen vahvistamista, siihen sovelletaan näiden yleisten sopimusehtojen asiaankuuluvia osia.

Semantix pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimeksiannosta, jos Semantix katsoo sen sisältävän rikollisia ainesosia, tai jos toimeksianto muuten on luonteeltaan sellainen, että se on vastoin Semantixin eettisiä periaatteita ja toimintaohjeita. Lisäksi Semantix pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä toimeksiannosta, jos Asiakas ei täytä Semantixin luottopolitiikan edellytyksiä.

2 Toimeksiannon toteuttaminen ja sen lähtökohdat

Semantix suorittaa työn tarkasti ja huolellisesti käyttäen pätevää henkilöstöä ja noudattaen osapuolten tekemää toimeksiantosopimusta. Semantix noudattaa oman ammattialansa tarkoituksenmukaisia hyviä toimintatapoja. Elleivät Semantix ja Asiakas erikseen sovi toisin, Semantix soveltaa työhönsä asianmukaisia menettelyjä ja vaatimuksia.

Asiakas toimittaa Semantixille ne aineistot, jotka Semantix tarvitsee voidakseen suorittaa toimeksiannon tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti, ja Semantix ilmoittaa Asiakkaalle, jos se ei ole saanut kaikkea tarvittavaa aineistoa. Jos Asiakas ei toimita tarvittavaa aineistoa, Semantix on oikeutettu toimitusajan pidentämiseen sen lisäksi, että sille korvataan kaikki mahdollisesti aiheutuneet kulut. Jos aineiston puuttuminen tekee toimeksiannon suorittamisen Semantixille huomattavasti vaikeammaksi, Semantixilla on oikeus päättää toimeksianto välittömästi, minkä jälkeen Semantix on oikeutettu saamaan Asiakkaalta korvauksen toimeksiannon päättämispäivään mennessä tehdystä työstä sen lisäksi, että sille korvataan toimeksiannon päättämisestä aiheutuneet kustannukset ja liikevaihdon menetys.

3 Toimitusehdot

Toimitusehdot sovitaan erikseen kunkin yksittäisen toimeksiantosopimuksen osalta.

4 Toimituksen viivästyminen

Jos Semantixin toimitus viivästyy syistä, jotka eivät johdu Asiakkaasta, eikä Asiakas hyväksy tätä viivästymistä, Asiakkaalle suoritetaan toimituksen viivästyneen osan osalta sopimussakkoa, jonka määrä on viikossa 3 % tilauksen kokonaisarvosta ja yhteensä enintään 15 % tilauksen kokonaisarvosta. Jos toimitus viivästyy niin, että Asiakas on oikeutettu enimmäiskorvaukseen, Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksianto siltä osin kuin sen toimitus on viivästynyt. Mikäli Asiakas päättää toimeksiannon siltä osin kuin sen toimitus on viivästynyt, muuta kuin tässä määriteltyä korvausta ei makseta.

Jos Semantixin toimituksen viivästyminen katsotaan merkittäväksi toimeksiannon laajuus ja toistumistiheys huomioon ottaen, Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksianto välittömästi. Asiakas on tällöin velvollinen suorittamaan Semantixille mahdollisen maksun toimeksiannon päättämiseen mennessä tehdystä työstä vähennettynä tässä määritellyllä korvauksella. Semantixin toimituksen viivästymisestä ei seuraa muita sanktioita. 

5 Vastuu virheistä ja puutteellisuuksista

Semantix vastaa toimeksiannon suorittamisesta johtuvasta virheestä ja puutteellisuudesta, jonka merkitys ei ole Asiakkaalle vähäpätöinen, ellei virhe tai puute johdu Asiakkaan alunperin toimittamassa aineistossa olleesta virheestä tai puutteellisuudesta tai muista Asiakkaaseen liittyvistä seikoista. Tällaisen virheen tai puutteellisuuden ilmettyä Semantix oikaisee virheen tai puutteellisuuden korjaamalla sen omalla kustannuksellaan. Muita oikaisukeinoja ei sovelleta. 

Asiakkaan on tehtävä mahdollinen reklamaatio toimitetusta materiaalista neljäntoista (14) päivän kuluessa toimituspäivästä. Semantixilla on oikeus vaatia sovellettavan hinnaston mukaista maksua kaikista korjauksista, jotka tehdään tämän ajanjakson jälkeen tehdyn reklamaation perusteella. Yli kuusikymmentä (60) päivää materiaalin toimituksen jälkeen tehdyn reklamaation perusteella tehtävän korjauksen katsotaan aina olevan uusi toimeksianto, ja se käsitellään sen mukaisesti.

6 Salassapito

Toimeksiannon yhteydessä Semantixille luovutettuja luottamuksellisia asiakirjoja ja tiedostoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta ilman Asiakkaan suostumusta kolmansille osapuolille Semantixin henkilöstön jäseniä, valtuutettuja neuvonantajia ja konsultteja lukuun ottamatta. Semantix huolehtii siitä, että kaikki asiaankuuluvat henkilöstön jäsenet, neuvonantajat ja konsultit allekirjoittavat vastaavan salassapitosopimuksen Semantixin kanssa. Luottamukselliseksi tiedoksi ei katsota tietoa, joka on tai tulee myöhemmin olemaan julkisesti saatavilla, tai jonka Semantix muulla tavoin (toimeksiannosta riippumatta) saa haltuunsa.

Ellei Asiakas ole kirjallisesti pyytänyt Semantixia käyttämään jotakin tiettyä vaihtoehtoista toimitustapaa, Semantix ei riko yllä mainittua salassapitovelvoitetta, jos se käyttää toimeksiannon toimituksessa Asiakkaalle samaa toimitustapaa kuin Asiakas käytti toimittaessaan Semantixille alkuperäisen aineiston ja siihen liittyvän materiaalin.

7 Omistusoikeus ja oikeus käyttää lopputuotetta

Asiakkaalle toimitettu toimeksiannon lopputuote on Asiakkaan omaisuutta ja rajoituksetta Asiakkaan käytettävissä edellyttäen, että Semantix on saanut siitä täyden maksun. Semantixilla on kuitenkin oikeus vapaasti käyttää toimeksiannon yhteydessä luotuja sanastoja ja käännösmuisteja.

C Hinta yms.

1 Toimeksiannon hinta

Kunkin toimeksiannon hinta sovitaan erikseen.

2 Muutokset ja lisäykset

a) Mikäli Asiakas haluaa muuttaa sovittua aikataulua, Semantixilla on oikeus veloittaa Asiakasta tällaiseen muutokseen liittyvästä lisätyöstä sovellettavan hinnaston mukaisesti.

b) Mikäli Asiakas haluaa muuttaa toimeksiantoa muilta osin, Semantixilla on oikeus lisäkorvaukseen sovitun hinnan lisäksi. Tällaiseen muutokseen liittyy täydentävien ehtojen lisääminen. Lisämaksu määräytyy sovellettavan hinnaston mukaan, ja Semantix sitoutuu tällöin päivittämään asiaankuuluvat toimitusehdot ja -hinnan sovittujen muutosten mukaisesti.

3 Toimeksiannon päättäminen

Asiakkaalla on oikeus päättää toimeksianto ennen toimitusta sillä ehdolla, että Asiakas maksaa Semantixille korvauksen ennen toimeksiannon päättämisilmoitusta tehdystä työstä, irtisanomisesta aiheutuneista kustannuksista ja liikevaihdon menetyksestä.

4 Matka-aika yms.

Mahdolliset matka-aikaan liittyvät korvaukset eritellään hinta-arviossa tai tilausvahvistuksessa. Tavanomaisen työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta peritään lisämaksu, ellei tällainen matkustukseen käytettävä aika sisälly sovittuun hintaan.

Mikäli matka-ajan ja päivärahojen korvaamisesta ei ole sovittu, Semantix laskuttaa matkustukseen käytetystä ajasta ja päivärahoista toteutuneiden kustannusten ja Verohallinnon päivärahoja koskevan päätöksen mukaisesti.

5 Arvonlisävero

Toimeksiantosopimuksissa ja Semantixin hinta-arvioissa mainitut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, paitsi siinä tapauksessa, että toimeksiantosopimus tai hinta-arvio on tarkoitettu yksityishenkilölle.

6 Maksuehdot

Semantix laskuttaa Asiakasta toimeksiannon suoritettuaan ja luottoluokituksen mukaisesti. Kaikkien laskujen maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä lukien. Viivästyskorko määräytyy Suomen korkolain mukaan.

Toimeksiannon tai asiakkuuden luonteen perusteella Semantixilla on halutessaan oikeus vaatia kuukausi- tai ennakkolaskutusta. Kuukausilaskutuksessa Semantix laskuttaa kuukauden aikana tehdystä työstä, kunnes toimeksiannon kokonaishinta on laskutettu.

Ennakkolaskutuksessa laskutetaan tilauksen hyväksymisen yhteydessä 30 % sovitusta tai arvioidusta kokonaishinnasta. Mikäli toimeksianto koostuu useista osatoimituksista, Semantix laskuttaa etukäteen vain siinä tapauksessa, että yhden tai useamman osatoimituksen arvo ylittää 10 000 euroa ja arvioitu toimitusaika on yli kolmekymmentä (30) päivää. Tällöin laskun summa määräytyy osatoimituksen sovitun tai arvioidun hinnan perusteella.

7 Maksujen viivästyminen

Semantixilla on oikeus päättää toimeksianto, mikäli Asiakkaan suoritukset ovat myöhässä sellaisten maksujen osalta, jotka ovat Semantixille merkittävän tärkeitä. Semantixilla on myös oikeus vaatia Asiakkaalta korvausta toimeksiannon päättämispäivään mennessä tehdystä työstä, toimeksiannon päättämisen kustannuksista ja liikevaihdon menetyksestä.

D Muut sopimusehdot

1 Oikeudelliset rikkomukset

Semantix on vastuussa siitä, että Semantixin tarjoamat palvelut eivät loukkaa mitään oikeuksia, kuten patenttia, tuotenimeä tai tekijänoikeuksia, sillä ehdolla ja siltä osin kuin Semantixille toimitettu aineisto, jonka pohjalta Semantix tarjoaa palveluita, ei loukkaa mitään oikeuksia, kuten patenttia, tuotenimeä tai tekijänoikeuksia. Asiakas on vastuussa siitä, että Semantixille toimitettu aineisto ja sen myöhempi käsittely ei loukkaa mitään immateriaalioikeuksia. Asiakas hyvittää Semantixille kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset sellaisiin toimeksiantoihin liittyen, jotka Semantix on tehnyt Asiakkaan puolesta.

2 Vastuunrajoitus

Lukuun ottamatta sitä, mitä näissä yleisissä sopimusehdoissa sovitaan, Asiakas ei voi esittää Semantixia kohtaan toimeksiantoihin liittyviä korvausvaatimuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta tuotannon menetyksestä, liikevaihdon menetyksestä tai muusta epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, eikä Semantix missään tapauksessa ole vastuussa vahingosta kolmannelle osapuolelle maksettavien vahingonkorvausten osalta. Sähköisesti tai tiedontallennusvälineiden (esim. CD) avulla tapahtuvan toimeksiannon toimituksen osalta Semantix ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat niin kutsutuista tietokoneviruksista tai muista ongelmista, joihin Semantix ei voi vaikuttaa. Lisäksi Semantix kieltäytyy vastuusta liittyen ongelmiin, jotka johtuvat siitä, että Asiakas käyttää toimeksiannon lopputuotetta tai jotka liittyvät Asiakkaan tai muun osapuolen käyttämään tekniseen välineistöön tai ohjelmistoon. Semantixin ja sen alihankkijoiden vastuu on rajoitettu toimeksiannon sovitun kokonaisarvon määrään.

Jotta vahingonkorvausvaatimus voisi oikeuttaa korvaukseen, se on toimitettava Semantixille kirjallisesti mahdollisimman pian vahingon havaitsemisen jälkeen ja viimeistään kuusi (6) kuukautta toimeksiannon suorittamisen jälkeen.

3 Ylivoimainen este

Semantix ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Semantixin tai sen alihankkijoiden toimitus myöhästyy johtuen epätavallisista olosuhteista, joihin Semantix tai sen alihankkijat eivät voi vaikuttaa. Tällaisiksi olosuhteiksi katsotaan esimerkiksi sairaus, tulipalo, salamanisku, luonnonmullistus, lakko, boikotti, työselkkaus, sotatila, liikekannallepano, odottamaton kutsu asepalvelukseen, valuuttarajoitukset, riittämätön tai puutteellinen energianjakelu, häiriöt tietoliikenneyhteyksissä ja verkkoviestinnässä, kapina, mellakat ja muut vastaavat olosuhteet ja maan hallituksen odottamattomat toimenpiteet.

4 Sovellettava laki ja tuomioistuin

Näiden yleisten sopimusehtojen tulkintaan ja täytäntöönpanoon sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki näiden yleisten sopimusehtojen voimassaoloa, tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, tai Ruotsin tai Norjan tuomioistuimessa, jos Semantixin yhtiö, jonka kotipaikka on Ruotsi tai Norja, sitä pyytää.