Tietoturva ja salassapito

Erilaiset kyberuhat ovat nykyään yleisiä. Tämä asettaa suuria vaatimuksia sekä käytettävälle tekniikalle että työntekijöille. Kaikilta työprosesseihimme osallistuvilta vaaditaankin erityistä tietoisuutta tietoturva-asioista.

Korkea tekninen tietoturvataso

Tärkeimmät järjestelmämme on suojattu sähkökatkoilta tietojen säilymisen ja palvelujemme saatavuuden varmistamiseksi. 

Salattu tiedonsiirto

Tiedostojen siirto tapahtuu turvallisen asiakasportaalimme kautta. Asiakkaanamme voit toimittaa tiedostosi meille suoraan asiakasportaalimme kautta. Kääntäjillämme on käytössään vastaava portaali käännösten toimittamista varten. Tietoliikenne kulkee salatun SSL-yhteyden kautta.

Seuraamme tietoturvallisuuden kehitystä jatkuvasti turvataksemme kaiken meille taltioitavan tiedon. 

Henkilökohtaiset salassapitosopimukset

Eräs tärkeimmistä tietoturvaan vaikuttavista seikoista on se, miten tietojen kanssa tekemisissä olevat henkilöt käsittelevät tietoja.

Koulutamme työntekijöitämme ja alihankkijoitamme säännöllisesti asiakkaiden tietojen turvalliseen käsittelyyn ja kehitämme jatkuvasti työtapojamme turvallisuutta. Kaikki Semantixin verkostossa työskentelevät ovat allekirjoittaneet henkilökohtaisen salassapitosopimuksen. 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Semantix Finland Oy
Elimäenkatu 15, 
00510 Helsinki 
Puh: +358 (0)10 346 7500 
Faksi: +358 (0)10 346 7501 
info@semantix.fi

2. Rekisterin nimi

Myynnin ja markkinoinnin asiakas/asiakkaiden yhteyshenkilöiden, portaalin käyttöoikeuksien sekä tulkkien ja kääntäjien rekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Semantix Finland Oy:n operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä internetissä ylläpidettävään tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen varausportaaliin talletettuja tietoja käsitellään yrityksen palveluihin liittyvien asiakas-, alihankkija- ja henkilöstösuhteiden ylläpitämiseen, hoitoon ja kehittämiseen, analysoimiseen, tilastojen tekoon sekä palveluiden tuottamiseen, niiden tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Tietojärjestelmät ja portaalit ovat yhteisiä rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Semantix Finland Oy voi käsitellä tietoja henkilötietolain puitteissa sen omissa rekistereissä.

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Semantix Finland Oy:n operatiiviset tietojärjestelmät ja internetissä ylläpidettävät tulkkaus- ja käännöstoimeksiantojen varausportaalit sisältävät seuraavia henkilön itsensä tai tämän työnantajan antamia tietoja: nimi, henkilötunnus (vain asioimistulkeilta), sukupuoli (vain asioimistulkeilta), osoite, puhelinnumero, faksi, sähköpostiosoite, mahdollinen lähiosoite, kielitaito (vain tulkeilta ja kääntäjiltä), työnantaja (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), tehtävä (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), toimipaikka yrityksessä (vain asiakasyritysten yhteyshenkilöiltä), käännös- ja tulkkaustoimeksiannot sekä muut toimeksiannot (vain tulkeilta ja kääntäjiltä)

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietyissä tapauksissa tulkin nimi ja puhelinnumero ovat tulkkauksen tilaajan saatavilla internetissä ylläpidettävään tulkkaustoimeksiantojen varausportaalissa toimeksiantokohtaisesti. Tietyissä tapauksissa myös asiakasyrityksen yhteyshenkilön / tulkkauksen tilaajan nimi ja puhelinnumero ovat tulkkauksen suorittajan saatavilla toimeksiantokohtaisesti internetissä ylläpidettävään tulkkaustoimeksiantojen varausportaalissa. Muuten Semantix Finland Oy ei luovuta rekisterin tietoja organisaationsa ulkopuolisille tahoille.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterissä oleva tieto on ATK:lla käsiteltävää. Operatiivisten järjestelmien ja internetissä ylläpidettävän tulkkaustoimeksiantojen varausportaalin tiedot ovat tietokannoissa, jotka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojärjestelmäpalvelimet sijaitsevat konehuonetiloissa, jotka on lukittu ja joihin pääsy on estettyä ja valvottua. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuu autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille Semantix Finland Oy:n työntekijöille ja johtohenkilökunnalle. Portaalin käyttöoikeudet hyväksytään Semantix Finland Oy:n erikseen hyväksymille luonnollisille henkilöille. Portaalin käyttäjät saavat portaalin kautta tietoja vain yllä olevan kohdan 5. mukaisesti.

8. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Semantix Finland Oy, Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Semantix Finland Oy, Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa 10 tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Semantix Finland Oy, Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki.