Tulkin kirje viranomaiselle

Tulkin kirje viranomaiselle

Tulkkauspalvelut ovat monelle viranomaiselle jo arkipäivää - tulkkia tarvitaan yhä useammin erilaisissa tilanteissa, jotta osapuolet ymmärtäisivät toisiaan ja asiat saataisiin selvitettyä. Oletko koskaan miettinyt millaista olisi toimia tulkkina? Lue pitkäaikaisen tulkkimme kertomus tulkkina toimimisesta.

Julkaistu 21.5.2015

Hyvä Tulkattava!

Lähestyn sinua tarkoituksella isolla alkukirjaimella. Niin suuri merkitys nimenomaan sinulla on minun työlleni. Sinulla on muitakin työ- tai virkatitteleitä: tilaaja, sairaanhoitaja, poliisi, päiväkodin työntekijä, oikeuden puheenjohtaja, yrityksen toimihenkilö vain muutamia mainitakseni. Tulkille olet kuitenkin aina tulkattava, tulkin asiakas, jota ilman tulkkia ei kukaan tarvitsisi eikä tulkkausta ammattina olisi edes olemassa. 

Sinun lisäksesi minulla on toinenkin asiakas, aivan yhtä tärkeä tulkattava, koska hän muodostaa tulkin asiakassuhteista sen toisen osapuolen, nimittäin sinun asiakkaasi ja keskustelukumppanisi, jonka kanssa käsittelette teille molemmille tärkeitä kysymyksiä. 

Tulkkina olen saanut sinulta luvan tulla osallistumaan työtilanteeseesi, vaikka en tunne sinun laillasi asiasisältöä enkä ole käsiteltävissä asioissa asiantuntija. Sellainen luottamus herättää minussa aina suurta liikutusta ja parhaani teen ollakseni sen arvoinen. Turvaan sinun onnistuneen työskentelysi valmistautumalla etukäteen työhöni niin paljon kuin mahdollista. Siinä tarvitsen sinun apuasi, joten kerro tulkkipalvelua tilatessasi mistä puhutte sinun asiakkaasi kanssa. Tulkkipalvelu välittää tiedon tulkille toimeksiannon yhteydessä kuten kaikki muutkin tulkin tarvitsemat tiedot.

Kaikki tilanteet ovat ainutkertaisia ja yksilöllisiä. Tulkkia auttaa eniten mahdollisimman konkreettinen tieto, esim. tiedoksianto/työntekijän kielteinen oleskelulupapäätös (poliisin tulkkaus), tai siirtokeskustelu (päiväkoti). Tiedon avulla tulkki etsii tarvittavat lähteet ja pyrkii ennakoimaan ne termit, joita mahdollisesti käytät keskustellessasi asiakkaasi kanssa. Sinun antamasi aihe on ratkaisevan tärkeä ja suuntaa tulkin työskentelyä oikeaan suuntaan. Uskon sinun sisällön asiantuntijana ymmärtävän tulkin toiveen.

Kun tulen paikalle, ilmoittaudun tulkkauspaikan edustajalle, joka et välttämättä ole sinä, mutta luotan, että hän vie tiedon tulkin saapumisesta sinulle. Tapaamme yleensä siinä vaiheessa, kun kutsut asiakkaasi vastaanotollesi. Sinun ensimmäisistä sanoistasi alkaa tulkkaus, joka jatkuu eroamishetkeemme saakka. Kaikille tulkataan kaikki ja tulkattavien on ymmärrettävä tulkkia ja päinvastoin. Periaatteet ovat aivan samat myös etätulkkauksessa, silloin kun tulkkaustilanne toteutetaan puhelimen tai videoneuvottelulaitteiden avulla.

Tulkkauksessa on lukuisia vaiheita, jotka menevät osittain päällekkäin. Esimerkiksi tulkki kuuntelee ja samalla aivoista joku osa miettii sanottua toiselle tulkkauskielelle tai tulkki tekee muistiinpanoja varmistaakseen, ettei jätä mitään pois. Jos tulkki ei muista kaikkea sanottua, hänen velvollisuutensa on pyytää puhujaa toistamaan. Tulkki pyytää myös selitykset puhujilta, mikäli ei ymmärrä sanottua tai ei saa selvää.

Tulkin roolina on olla puuttumatta sinun tai asiakkaasi osuuteen, koska hän on molempien osapuolien ääni ja kanava, jota pitkin he saavat mielipiteensä sanotuksi. Luottamus on tulkkaustilanteen rakennusaine, jota ilman sinun työtilanteesi epäonnistuu. Tulkattavien tulee voida luottaa tulkin puolueettomuuteen ja ammattitaitoon, jotta he voivat olla varmoja siitä, että tulkki tulkkaa kaiken heidän sanomansa, jättämättä mitään pois ja lisäämättä mitään tai muuttamatta sävyjä sanotussa. Jokainen tulkki sitoutuu vaitiolon noudattamiseen jo aloittaessaan työskentelyn tulkkina. Mikäli tulkki epäilee tulkattavan aiheen tai jonkin muun seikan vaarantavan tulkkauksen objektiivisuuden, hänen on jäävättävä itsensä ja hyväksyttävä se, että joku toinen tulkki hoitaa toimeksiannon.

Tulkki edistää tulkkaustilanteen joustavuutta ja suoruutta omalta osaltaan tulkkaamalla puheenvuorot minä-muodossa, itseään korostamatta. Tulkki välttää myös olemasta tulkattavien keskinäisen katsekontaktin tiellä, jottei vetäisi häiritsevää huomiota itseensä. Tulkit pyrkivät käyttäytymään ja pukeutumaan tilanteen mukaisesti ja huomioimaan tulkattaviensa kulttuuriset käytännöt ja kulloisenkin työympäristön vaatimukset.

Tulkkaustilanteen päätyttyä tulkki lähtee seuraavien tulkattavien luokse. Tulkki toivoo, että sinun työsi on onnistunut ja että hän on voinut helpottaa työskentelyäsi. Mukaansa tulkki saa tunteen välittävästä vuorovaikutuksesta, jota on omalta osaltaan ollut edistämässä. Se on se perusta ja pohja, joka kantaa ja saa huolehtimaan ammattitaidosta ja itsensä kehittämisestä tässä moraalisesti erittäin palkitsevassa ja mielenkiintoisessa työssä.

 

Tulkin työn luottamuksellisuuden vuoksi julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimettömänä. 

Viimeisimmät blogipostaukset