Monta polkua tulkiksi pätevöitymiseen

Monta polkua tulkiksi pätevöitymiseen

Miten ammatissa jo toimivan ja kokeneen tulkin pitäisi toimia, että saisi osaamiselleen virallisen vahvistuksen? Entä mikä olisi järkevin toimintatapa tulkin työstä haaveilevalle nuorelle, joka on käynyt lukion? Tai jos koulutustaustaa ei juuri ole, mutta kielitaitoa löytyy ja tulkin työ kiinnostaa? Tulkiksi kouluttautumiseen löytyy monta opintopolkua, joten sopiva vaihtoehto löytyy jokaiselle.

Julkaistu 2.11.2017

Tulkkauksen opetusta muutamissa valtakielissä on tarjottu korkeakouluissa jo vuosien ajan, mutta viime aikoina painotusta on siirretty työelämälähtöisempään suuntaan. On myös haluttu tarjota mahdollisuus muodollisen pätevyyden hankkimiseen niille tulkeille, joilla ei ole akateemista koulutustaustaa, vaikka Suomen lainsäädännössä muodollista pätevyyttä ei toistaiseksi vaaditakaan. Lisäksi on haluttu varmistaa, että tulkkien osaaminen vastaisi paremmin asiakkaiden ja tulkattavien nykyisiä tarpeita.

Miksi pitää kouluttautua, jos on jo osaava ja kokenut tulkki?

Sekä tulkkikoulutus loppukokeineen että näyttötutkinnot toimivat laadun varmistuksena. On tärkeää, että alalla on yhteiset tutkinnon perusteet ja niissä tietyt ammattitaitovaatimukset, jotka kaikkien tulkkien tulee osata ja osoittaa. Osaamisen osoittamisella varmistetaan riittävä ammattitaito. Siitä hyötyvät sekä viranomaisten kanssa tulkin kautta asioivat henkilöt että viranomaiset. Laadukas koulutus takaa kaikkien tulkkaustilanteen osapuolien oikeudet niin tasa-arvoisen osallistumisen, tiedonsaannin kuin eettisyyden näkökulmista.

Jos pelkällä työkokemuksella voi tulla hyväksi tulkiksi, mihin tarvitaan tutkintoa?

Tutkinto varmistaa, että osaaminen on kaikilla tutkinnon suorittaneilla riittävällä tasolla. Kokenut tulkki voi osallistua valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen nopeastikin henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kentällä toimii varmasti hyviä tulkkeja, joilla ei ole muodollista pätevyyttä, mutta jotka hallitsevat työtehtävän edellyttämät työskentelytavat, tulkin etiikan, erikoisalat, kielet ja kulttuurit. Koulutus kuitenkin antaa monipuolista sekä teoreettista että käytännön osaamista sekä mahdollisuuksia oppimiseen vuorovaikutuksessa muiden tulkkausalan asiantuntijoiden kanssa. Sellaista osaamista on hyvin työlästä hankkia omin päin, ja siksi koulutuksen saanut on vakaammalla pohjalla toimiessaan tulkkina.

Koulutettu tulkki pystyy toimimaan oman alansa asiantuntijana yhteistoiminnassa muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Koulutus ja tutkinnon suorittaminen luovat standardit vaadittavalle osaamiselle, nostavat ammatin arvostusta ja mahdollistavat alan kehittämisen. Koulutus ja tutkinnot auttavat muodostamaan vahvan ammatti-identiteetin ja luovat pohjan ammatillisuudelle.

Asioimistulkiksi voi pätevöityä esimerkiksi näiden kolmen opintopolun kautta:

1. Oppisopimuskoulutus mahdollistaa tulkkina työskentelyn ja opiskelun yhtä aikaa

Oppisopimus on Oppisopimustoimiston, työnantajan ja opiskelijan (tulkin) välinen sopimus, joka tehdään yksilöllisesti jokaista opiskelijaa varten hänen osaamisensa ja kokemuksensa perusteella.  Oppisopimuskoulutus on tarkoitettu asioimistulkiksi aikoville tai jo tulkkina toimiville, joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai muodollinen pätevyys, toisin sanoen tutkinto. Heillä on kuitenkin työpaikka, jossa he voivat tehdä tulkin työtä työnantajan koulutuksella ja ohjauksella.

Oppisopimus on aina samalla määräaikainen työsopimus. Näin oppisopimusopiskelija kehittää ammattitaitojaan tekemällä työtä työsopimuksen mukaisesti työnantajan johdolla, osallistuu tietopuoleiseen koulutukseen ja osallistuu tutkinnon tutkintotilaisuuksiin. Työnantaja nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka valmentaa, ohjaa ja arvioi opiskelijan työssäoppimista.

Opiskelu ja asioimistulkin ammattitutkinnon suorittaminen työn ohessa on maksutonta. Oppisopimuksen tavoitteena voi olla ammattitutkinnon osan tai koko tutkinnon suorittaminen. Koko tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella kestää yleensä noin vuoden. Kun tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen on saavutettu, osallistuu oppisopimusopiskelija tutkintotilaisuuksiin, joissa osoittaa osaamisensa. Kun kaikki tutkintotilaisuudet on suoritettu hyväksytysti, opiskelija saa asioimistulkin ammattitutkinnon tutkintotodistuksen ja näin muodollisen asioimistulkin pätevyyden.

 

Lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/oppisopimuskoulutus

Erityisesti yrittäjille:

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/esittely/tyoelama-ja-oppisopimuspalvelut/esittely-oppisopimuskeskus-yrittajan-oppisopimus/

 

2. Asioimistulkin ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona

Asioimistulkin ammattitutkinnon voi suorittaa esimerkiksi Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa TAKK:ssa tai ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavassa Amiedussa. 

Ammattitutkinto on joustava tapa pätevöityä asioimistulkiksi. Näyttötutkinto on työelämälähtöinen, ja sopii monimuotoisena hyvin tulkin työn ohessa suoritettavaksi. Näyttötutkinnossa huomioidaan henkilökohtainen polku tulkkina ja erilaiset koulutustaustat. Kielivalikoima, jolla tutkintoa suoritetaan, on hyvin laaja. Esimerkiksi TAKK:ssa asioimistulkin tutkinto suoritettu jo yli 30 eri kielellä.

Asioimistulkin ammattitutkinnon perusteet pohjautuvat käytännön tulkkaustilanteisiin ja niissä vaadittavaan ammatilliseen osaamiseen. Tutkinnon perusteiden laadinnassa on ollut mukana työryhmä, jossa on edustettuna työnantajia, työntekijöitä ja opetusalan edustajia. Opetushallitus päättää tutkinnon perusteista. Uudet, vuonna 2018* voimaan astuvat tutkinnon perusteet vastaavat entistä paremmin työelämän muuttuviin haasteisiin. Pakollisen viiden tutkinnon osan lisäksi suorittaja valitsee vähintään yhden valinnaisen osan. Tulkki pääsee näyttämään ammattitaitoaan laajasti eri toimintaympäristöissä ja hänen oma aktiivinen roolinsa korostuu.

Ammattitutkinnon voi suorittaa riittävän kokemuksen ja ammattitaidon omaava tulkki. Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutusta koskevia ehtoja, mutta tavallisesti tutkinto suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Näyttötutkinto on vaativa prosessi, jonka aikana ammattitaitoa osoitetaan monin eri tavoin tutkinnon perusteiden vaatimusten mukaisesti. Näyttöjen suorittamisaikataulu rakentuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Valmistava koulutus kestää noin vuoden. Valmistava koulutus ja tutkinnon suorittaminen ovat maksullisia, ja asioimistulkin ammattitutkinnon suorittamisesta saa tutkintotodistuksen.

 * Uudet tutkinnon perusteet (Asioimistulkkauksen ammattitutkinto ja Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto) ovat marraskuussa 2017 lausuntokierroksella, viimeistellään Opetushallituksessa keväällä 2018 ja ne astuvat voimaan 1.8.2018.

 Lisätietoja asioimistulkin ammattitutkinnosta:

http://www.takk.fi/koulutus/koulutukset/asioimistulkin_ammattitutkinto.html

https://www.studentum.fi/koulutukset/amiedu/asioimistulkin-ammattitutkinto-405614

 

3. Asioimistulkkauksen koulutus, Tulkki AMK-korkeakoulututkinto

Asioimistulkkauksen koulutus kestää 3,5 vuotta ja siihen sisältyy loppukoe. Koulutuksesta valmistuu tutkintonimikkeellä Tulkki AMK. Koulutus toteutetaan Diakissa monimuoto-opetuksena ja monikampusperiaatteella, jolloin opiskelija voi osallistua kontaktiopetukseen miltä tahansa Diakin kampukselta (Helsinki, Oulu, Pieksämäki, Pori tai Turku). Koko opiskelijaryhmä kokoontuu Helsingissä 1–2 kertaa lukukaudessa.

Koulutukseen voi hakea toisen asteen koulutuksen tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen perusteella. Myös näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto antavat hakukelpoisuuden.

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat työskennellä asioimistulkkeina, tai jotka suunnittelevat jatko-opintoja korkeakoulussa. Tutkinto antaa pätevyyden toimia asioimistulkkina, mutta myös valmiuksia käännöstyöhön sekä opintopolusta riippuen osaamista oman äidinkielen opettamiseen.

Asioimistulkkauksen koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Koulutus sisältää myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. Koulutuksessa keskitytään asioimistulkin työn kannalta oleellisimpiin toimintaympäristöihin, jotka ovat kasvatus- ja opetusala, sosiaaliala, terveysala, maahanmuutto sekä poliisi- ja oikeusala.

Koulutus soveltuu sekä jo työssä oleville että tulkeiksi aikoville. Yleisen hakukelpoisuuden lisäksi hakijalla pitää olla riittävä kielitaito. Toinen työkieli on aina suomi, ja opiskelijan on koulutukseen hakeutuessaan osattava sujuvasti suomen lisäksi jotain haussa olevista työkielistä. Vuoden 2018 haussa kielet ovat arabia, dari, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, urdu ja tigrinja.  Molempien työkielten taitoa arvioidaan myös valintakokeessa. Suomen ja toisen työkielen teh­tävien lisäksi valintakoe muodostuu haastattelusta sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia mittaavis­ta tehtävistä. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella.

AMK-tutkintoon kuuluu myös 20 opintopisteen opinnäytetyö. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa hänen koulutuksessa saavuttamiaan tietoja ja taitoja, jotka liittyvät oman ammattialan käytännön asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistyötä.

Tulkki (AMK) -tutkinto vastaa yliopiston alempaa tutkintoa, ja tuottaa 3 vuoden työkokemuksen jälkeen jatkotutkintokelpoisuuden. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Tulkki YAMK) vastaa yliopiston maisteritutkintoa.

Tätä kirjoitusta varten haastateltiin seuraavia henkilöitä:

Gun-Viol Vik, yliopettaja, tulkkaus, Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Arja Baroli, koulutustarkastaja, Helsingin kaupunki

Tuija Hildén, kouluttaja, FM, asioimis- ja oikeustulkkaus, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Markéta Pedronová, tutkintovastaava, Amiedu

Lisätietoja oppilaitoksista ja opinnoista löytyy esimerkiksi täältä:

www.diak.fi

 oppisopimus.hel.fi tai stadinaikuisopisto.fi 

www.takk.fi

www.amiedu.fi

 

Viimeisimmät blogipostaukset