Asioimistulkin ammattisäännöstö ohjaa tulkin työtä

Asioimistulkin ammattisäännöstö ohjaa tulkin työtä

Semantix välittää Suomessa joka viikko noin 1700 tulkkaustoimeksiantoa viranomaisille ympäri maan. Tehtävien kirjo on laaja. Asetamme tilanteesta riippumatta korkeat vaatimukset tulkkauksen laadulle ja luottamuksellisuudelle. Kaikkia tulkkejamme sitoo tiukka salassapitovelvollisuus ja tulkkimme noudattavat aina asioimistulkin ammattisäännöstöä.

Julkaistu 6.10.2015

Mitä asioimistulkin ammattisäännöstöön kuuluu? 

Ammattitaitoinen tulkkaus varmistaa keskustelun molempien osapuolten oikeusturvan viranomaisen ja tämän asiakkaan välisessä viestintätilanteessa. Tulkin tehtävän tavoite on kielellisen tasa-arvon toteutuminen. Asioimistulkin ammattisäännöstössä määritellään tulkin työn eettiset ohjeet ja hyvä tulkkaustapa. 

Tulkin soveltuvuuden varmistaminen

Semantix on valikoinut tulkkinsa tiukan rekrytointiprosessin kautta. Rekrytointiprosessin aikana osaaminen kartoitetaan ja tulkeille jaetaan toimeksiantoja sen mukaisesti. Lisäksi me edellytämme tulkeiltamme nuhteetonta taustaa ja teetätämme kaikille tulkeillemme perusmuotoisen turvallisuusselvityksen.  

Tulkin täytyy kuitenkin myös itse varmistaa, onko hänellä tarjotun toimeksiannon edellyttämä osaaminen. Kyseessä voi olla muutaman minuutin puhelintulkkaus ensiavussa tai monta viikkoa kestävä oikeudenkäynti, joka työllistää useita tulkkeja paikan päällä.

Hyväksyessään toimeksiannon tulkki sitoutuu valmistautumaan tehtäväänsä huolellisesti. Jos vasta tulkkauksen aikana käy ilmi, että keskustelussa kuitenkin käsitellään tulkin osaamiseen nähden liian monimutkaisia asioita, tulkin tulee pyytää toimeksiannon keskeytystä ja yhteydenottoa Semantixiin, jotta voimme etsiä tehtävään toisen tulkin.

Tulkin tulee myös viipymättä ilmoittaa mahdollisesta esteellisyydestään. Tulkki on jäävi jos hän on jonkun osapuolen sukulainen tai ystävä - tai vihamies, tai tulkilla on voimakas tunnesuhde asianosaisiin. Jääviyden peruste on myös taloudellinen velka- tai riitasuhde tai se, että tulkki on asiassa asianosainen eli jos vaikka käsiteltävän asian lopputulos vaikuttaa tulkkiin.

Joskus jääviys tulee esiin vasta tulkkauksen yhteydessä. Tällöin tulkin täytyy heti ilmoittaa asiasta osapuolille niin, että he voivat sopia miten tilanne ratkaistaan. Yleensä on parasta että tulkki kieltäytyy toimeksiannosta ja antaa Semantixin hankkia tilalle toisen tulkin. Tulkki ilmoittaa myös muista seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.

Tulkki on kielellinen työkalu

Tulkattavan keskustelun aluksi on tärkeää tehdä kaikille keskustelun osapuolille selväksi, että tulkki on työkalu. Hän mahdollistaa kahden eri kieltä puhuvan henkilön välisen keskustelun. Tulkki itse ei milloinkaan ole keskustelun osapuoli ja siksi hänen tulee aina käyttää minä-muotoa, joka varmistaa sen, että keskustelu käydään suoraan asiakkaiden välillä. Jokainen tulkkaustoimeksianto aloitetaan molemmilla kielillä samoilla esittelysanoilla:

– Minä olen xx kielen tulkki. Tulkkaan kaiken mitä sanotaan. Olen ehdottoman puolueeton. Minulla on vaitiolovelvollisuus. Tulkkaan minä-muodossa.

Kaikki mitä sanotaan, pitää tulkata

Oikeudenkäynnissä todistajan vala ja vakuutus kuuluu näin: kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta. Sama koskee tulkkia, jonka tulee välittää kaikki mitä sanotaan niin tarkasti kuin mahdollista. Tulkin tehtävä ei koskaan ole arvioida mikä on kiinnostavaa tai asiaankuuluvaa. Kaikkien keskustelun termien ja ilmausten pitää olla mukana – myös kirosanojen, slangin ja ruumiinkielen ja ne tulee välittää kohdekielelle vastaavalla tavalla.

Joskus asiakas saattaa valittaa, että hän itse sanoi vain yhden lauseen mutta tulkki tulkkasi pitkään. On tärkeää tähdentää, että tulkki ei aina voi tulkata sanatarkasti. Jotkut sanat ja ilmiöt, vaikkapa vanhempainraha tai kuljetuspalvelu (kielikuvista puhumattakaan), saattavat edellyttää perusteellisempaa selvitystä toisella kielellä.

Tulkattavan henkilön kannattaa pitää mielessä, että sitä mitä ei halua tulkattavan, ei pidä sanoa. Hyvä neuvo viranomaiselle onkin suhtautua asiakkaaseen kuin jos hän olisi suomenkielinen, sillä tulkin pitää kaikissa tilanteessa tulkata kaikki mitä sanotaan. Lausetta ei siis koskaan kannata aloittaa sanoilla, ”älä tulkkaa tätä mutta…”. Tulkki tulkkaa silloinkin jos ulkopuolinen keskeyttää tulkattavan keskustelun tulemalla kysymään jotakin täysin keskusteluun kuulumatonta tai jollekulle tulee yksityinen puhelu.

Tasapuolinen ja puolueeton

Tulkin on oltava ehdottoman tasapuolinen, jotta molemmat osapuolet voivat luottaa häneen. Tulkki ei koskaan saa olla kenenkään puolella tai sekaantua tulkattavassa keskustelussa sanottaviin asioihin. Tulkki ei anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä vaan sulkee ne kokonaan pois.

Mikäli tulkki ei osaa kääntää jotakin kulttuurisidonnaista asiaa, hän pyytää tulkattavaa itseään selittämään asian toisin.

On myös tärkeää, että tulkki ei koskaan puhu yksityisesti kummankaan osapuolen kanssa. Tulkki ei myöskään toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.

Tulkilla on aina vaitiolovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus ja salassapito on erittäin tärkeä osa Semantixin tulkkien kanssa tekemää sopimusta. On itsestään selvää, että tulkki ei koskaan saa paljastaa mitään tulkkaustoimeksiannon aikana sanottua tai siihen liittyvää asiaa. Tulkki ei myöskään käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta. 

Tulkin tulee tehdä muistiinpanoja tulkkauksen aikana. Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon varmistamiseksi tulkin pitää tuhota muistiinpanonsa heti toimeksiannon päätyttyä. 

Palaute on tervetullutta

Kaikilla Semantixin tulkkauskoordinaattoreilla on perustiedot asioimistulkin ammattisäännöstöstä ja meille on äärimmäisen tärkeää, että tulkkimme noudattavat sitä työssään. Siksi otamme mielellämme vastaan palautetta. Näin voimme korjata mahdolliset puutteet ja auttaa tulkkejamme tekemään työnsä entistäkin paremmin. Vastaamme myös mielellämme tulkin etiikkaa koskeviin kysymyksiin.

Viimeisimmät blogipostaukset